OBSŁUGA BHPBHP w biurze: Podstawowa dokumentacji BHP wymagana w biurze podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

PODSTAWOWA DOKUMENTACJA BHP W BIURZE

BHP w biurze: Biuro jest miejscem pracy o najmniejszym ryzyku wypadkowym. Z mojego doświadczenia wynika, że wypadki w biurze należą do rzadkości. Często nawet w korporacjach zatrudniających tysiące pracowników przez cały rok nie dojdzie do żadnego wypadku przy pracy. Oczywiście zdarzają się wypadki w drodze do lub z pracy, jednak tutaj Pracodawca nie ma żadnej możliwości wpływać na bezpieczeństwo w tym obszarze.

Zatem jakie konkretnie dokumenty powinien posiadać Pracodawca w zakresie BHP jeśli zatrudnia pracowników wyłącznie na stanowiskach biurowych:

1. Zaświadczenia o ukończenia szkolenia w zakresie BHP

  • zaświadczenie szkolenia wstępnego – jest to karta, która zawiera instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Takie szkolenie wykonuje się przed dopuszczeniem do pracy i jest ważne 12 miesięcy, a dla osób kierujących pracownikami – 6 miesięcy.
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP – szkolenie prowadzone przez firmę szkoleniową. Szkolenie okresowe ważne jest 6 lat, a dla osób kierujących pracownikami – 5 lat

Oba zaświadczenia przechowywane są w aktach osobowych w części B.

2. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy

Każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć spośród swoich pracowników osoby, które w razie pożaru będą koordynować ewakuację, podejmą próbę gaszenia pożaru jeżeli nie będzie dla nich zagrożenia oraz udzielą pierwszej pomocy do przyjazdu pogotowia. Przepisy nie definiują ilu pracowników powinno zostać tak przeszkolonych. Aby jednak systém zadziałał musi to być taka ilość osób, że w razie urlopu lub zwolnienia chorobowego zawsze będzie ktoś na zmianie kto będzie miał takie kompetencje.

Takie zaświadczenia powinny być przechowywane w aktach osobowych w części B.

3. Ocena ryzyka zawodowego

Pracodawca powinien ocenić ryzyko zawodowe występujące na stanowiskach pracy oraz wskazać działania profilaktyczne w celu eliminacji, izolacji lub redukcji tego ryzyka. Zwykle ocena ryzyka zawodowego w każdym biurze jest na tym samym poziomie, chyba że występują dodatkowe czynniki niebezpieczne, np. gdyb biuro znajduje się na hali produkcyjnej lub w pobliżu laboratoriów chemicznych.

Bardzo ważne jest aby każdy pracownik podpisał zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego.

4. Instrukcje BHP

Pracownik powinien mieć dostęp do instrukcji BHP stanowiska biurowego. W takiej instrukcji powinny znaleźć się zapisy jakiego krzesła można używać w biurze (obrotowe, z regulacją wysokości, podłokietnikami i regulacją oparcia).

Instrukcje powinny być albo wywieszone, albo po prostu dostępne w segregatorze lub na dysku sieciowym. Ważne jest aby pracownik miał do nich swobodny dostęp kiedy tylko będzie tego potrzebował.

5. Pierwsza Pomoc

Pracodawca powinien zgłosić się do lekarza medycyny pracy z którym ma podpisaną umowę na świadczenie usług medycyny pracy. Taki lekarz powinien wyznaczyć skład apteczki Pierwszej Pomocy dla danej firmy biorąc pod uwagę zagrożenia jakie występują. Następnie Pracodawca powinien wyposażyć biuro w taką apteczkę, wywiesić skład apteczki oraz instrukcję udzielania pierwszej pomocy. Dobrą praktyką jest również wywieszenie informacji o osobách przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

6. Karty charakterystyki

Jeżeli pracownicy mają kontakt z substancjami niebezpiecznymi, nawet przy sprzątaniu biura (środki czystości) Pracodawca powinien ściągnąć z interenetu lub uzyskać od sprzedawcy karty charakterystyki. Są to dokumenty zawierające szczegółowe informacje na temat właściwości tych substancji, zagrożeń oraz działań profilaktycznych w celu minimalizacji i izolacji ryzyka. Zawierają także informacje na temat pierwszej pomocy w razie kontaktu z taką substancją.

Pracownik powinien potwierdzić na piśmie zapoznanie z treścią kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, które używa.

7. Potwierdzenie badania instalacji elektrycznej

Ostatnim z najistotniejszych punktów jest protokół badania instalacji elektrycznej w biurze przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do dokonywania takich przeglądów. Protokół z badań jest ważny 5 lat. W razie wynajmu lokalu biurowego często obowiązek dokonywania takich badań spoczywa na właścicielu lub zarządcy. Wtedy on powinien dostarczyć taki dokument Pracodawcy, który wynajmuje dane biuro.

 

Powyże punkty stanowią zbiór najważniejszych dokumentów BHP w biurze. Jednak po dokonaniu audytu może okazać sie, że specyfika pracy biurowej wymagać będzie jeszcze dodatkowej dokumentacji dlatego warto skorzystać z usługi bezpłatnego audytu BHP.

Potrzebujesz szkolenia BHP w swojej firmie?