Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie e-learningu prowadzonych przez SAFETY Service Sp. z o.o.

Definicje:

 1. Platforma – wirtualna platforma dostępna w Internecie, na której umieszczone zostało szkolenie (www.safety-service.pl)
 2. Użytkownik Klient – Zleceniodawca, który wykupił szkolenie okresowe BHP na platformie dla siebie lub dla Użytkownika Kursanta (Kursantów).
 3. Użytkownik Kursant – pracownik zatrudniony na umowę o pracę przez Zleceniodawcę, wskazany z imienia i nazwiska i skierowany do udziału w odpowiednim szkoleniu przez Zleceniodawcę.
 4. Szkolenie – odpowiednio „szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjnych” lub „szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób zarządzających pracownikami” lub „szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych”
 5. Zaświadczenie – pisemny dokument potwierdzający ukończenie okresowego Szkolenia BHP z wynikiem pozytywnym przez Użytkownika Kursanta.
 6. SAFETY Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: pl. Przykopy 5, 30-612 Kraków) będąca właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.safety-service.pl.

Rozdział I. Informacje wstępne.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług w zakresie szkoleń okresowych BHP, świadczonych w ramach odpłatnego korzystania z platformy e-learningowej, będącej własnością SAFETY Service. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1422)
 2. Dostęp do zawartych w serwisie informacji niewymagających procesu logowania jest nieograniczony; Użytkownik automatycznie akceptuje niniejszy regulamin dopiero w momencie rejestracji (założenia konta), lub złożenia zamówień.
 3. SAFETY Service nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z usług; w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, wynikającymi z przyczyn niezależnych od SAFETY Service.
 4. Za czynniki niezależne od SAFETY Service uważa się w szczególności:
  1. awarie transmisji lub łączy telefonicznych (w tym międzynarodowych), obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
  2. przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą SAFETY Service nie ponosi odpowiedzialności,
  3. konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym,
  4. okoliczności, za które odpowiada Klient, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Użytkownika, błędy w obsłudze lub konfiguracji.

Rozdział II. Zasady ogólne

 1. Warunkiem prawidłowego działania Platformy na komputerze Użytkownika jest posiadanie przeglądarki internetowej z możliwością zapisu plików cookies oraz programów dodatkowych, potrzebnych do odczytania bądź odtwarzania elementów zawartych w serwisie. Użytkownik musi również posiadać aktywne konto e-mail. W przypadku jakichkolwiek problemów lub wystąpienia procesów niezgodnych z zamierzeniami, Użytkownik może skorzystać z działu pomocy lub skontaktować się z Administratorem serwisu. Administrator podejmie odpowiednie kroki w kierunku umożliwienia Użytkownikowi realizacji zamówień oraz prawidłowego korzystania z serwisu i udziału w szkoleniach.
 2. Użytkownik Klient, po zaakceptowaniu warunków umowy o udostępnienie szkolenia okresowego BHP w formie e-learningu, dostarcza plik Exel lub Word z adresami e-mail Użytkowników Kursantów. Następnie na podane adresy mailowe SAFETY Service wysyła wiadomość z danymi dostępowymi do Szkolenia.
 3. Użytkownicy Kursanci, przed rozpoczęciem szkolenia, poproszeni zostaną o uzupełnienie swoich danych takich jak: imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia.
 4. Warunkiem ukończenia szkolenia okresowego BHP i uzyskania zaświadczenia jest uzyskanie przez Kursanta 60% poprawnych odpowiedzi z testu końcowego.
 5. Kursant, który nie ukończył kursu, nie otrzymuje zaświadczenia (certyfikatu) ukończenia.
 6. Użytkownikowi nie wolno posługiwać się w toku korzystania z usług Platformy e-learningowej treściami o charakterze bezprawnym, w szczególności treściami naruszającymi prawa osób trzecich, treściami obraźliwymi lub wulgarnymi itp., a także nie wolno mu nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów informatycznych SAFETY Service lub osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Platformy. W szczególności zakazane jest:
  1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
  2. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
  3. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
  4. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
  5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;
  6. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;
  7. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę SAFETY Service bądź osób trzecich;
  8. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści.
 7. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Platformy e-learningowej jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hackerskim.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Platformie e-learningowej. W przypadku umieszczania przez Użytkownika treści zabronionych prawem lub niniejszym regulaminem, SAFETY Service upoważniona jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 9. Do korzystania z Platformy e-learningowej, w tym brania udziału w szkoleniach, niezbędne są:
  1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
  3. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  4. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript.

Rozdział III. Zaświadczenie ukończenia kursu

 1. Kursantom, którzy ukończyli szkolenie okresowe BHP na Platformie, wystawiane jest zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu (wg wzoru prezentowanego na Platformie).
 2. Uczestnikom, którzy nie ukończyli kursu, zaświadczenie nie zostanie wystawione.
 3. Zaświadczenie wysyłane jest przesyłką listowną (priorytet polecony) lub kurierem na adres wskazany przez Użytkownika Klienta.

Rozdział V. Materiały szkoleniowe i prawa autorskie.

 1. Kursant ma obowiązek:
  1. korzystać z materiałów zamieszczonych na Platformie w sposób zgodny z prawem i postanowieniami Regulaminu,
  2. podać w formularzach i swoim profilu na Platformie prawdziwe dane.
 2. Uczestnik nie może udostępniać w jakiejkolwiek formie żadnych materiałów stanowiących treść kursu osobom trzecim.

Rozdział VI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

 1. Składając zamówienie lub rejestrując się na Platformie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SAFETY Service wyłącznie dla celów związanych ze świadczeniem zamówionych usług.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem. Szczegółowe zasady ich przetwarzania znajdują się w Polityce Prywatności, . Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 3. Akceptując postanowienia niniejszego regulaminu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) SAFETY Service może przetwarzać bez zgody Użytkownika jego dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania porozumienia, konieczne ze względu na właściwość świadczonej drogą elektroniczną usługi:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. datę i miejsce urodzenia Użytkownika,
  3. adres poczty elektronicznej Użytkownika,
  4. miejsce i adres miejsca pracy Użytkownika,
  5. stanowisko w miejscu pracy Użytkownika.

Rozdział VII. Reklamacje.

 1. W przypadku niepoprawnego działania szkolenia Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie administratora systemu wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@safety-service.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika składającego reklamację, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej do korespondencji w tej sprawie oraz zwięzły opis zdarzenia motywującego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 4. W terminie 7 dni roboczych od otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o zajętym przez SAFETY Service stanowisku.
 5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika stanowiska SAFETY Service w sprawie reklamacji, może on dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe.

 1. SAFETY Service dokłada wszelkich starań w kierunku prawidłowego działania Platformy.
 2. SAFETY Service zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy na czas nieokreślony w celu modernizacji, naprawy lub ulepszenia procesów w niej zachodzących jeżeli nie uniemożliwi to realizacji innych postanowień umowy.
 3. Regulamin nie ma zastosowania do konsumentów, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument chcący skorzystać z Platformy e-learningowej proszony jest o kontakt z SAFETY Service pod następującym adresem poczty elektronicznej safety-service.pl lub pod nr tel. 530 55 44 99 – w celu negocjacji indywidualnych warunków umowy.
 4. SAFETY Service może zmienić niniejszy regulamin bez zgody Użytkowników, bez podania przyczyn i w każdym czasie, z zastrzeżeniem pkt. 5. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Użytkowników przed wejściem zmian w życie.
 5. O zmianie Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez SAFETY Service w serwisie wiadomości o zmianie regulaminu, lub w drodze informacji wysłanej pocztą elektroniczną na adres wskazany w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy e-learningowej. W razie odmowy akceptacji zmian niniejszego regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tej odmowie niezwłocznie, przy czym odmowa taka jest równoznaczna z rezygnacją Użytkownika z korzystania z Platformy e-learningowej i upoważnieniem SAFETY Service do usunięcia konta Użytkownika z Platformy. Brak takiej odmowy jest równoznaczny z akceptacją zmian regulaminu.
 6. Zawartość i struktura Platformy chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie szkoleń (tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć czy grafik) bez zgody uprawnionego jest zabronione. Strony i serwisy internetowe, do których odnośniki znajdują się w niniejszym serwisie internetowym, zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym SAFETY Service nie ponosi odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały zawarte na tych stronach i w serwisach.