INTERNETOWY SKLEP BHP

 

ZASADY ZWROTU TOWARU W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktu zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego SAFETY Service w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania przyczyny oraz ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów opisanych w pkt. 6.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia wejścia w posiadanie produktu, a jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od dnia wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, patii lub części;
 3. W celu odstąpienia od umowy Konsument składa w terminie wskazanym w pkt. 1 oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do tego celu Konsument może wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie internetowej (formularz zwrotu). Odstąpienia od umowy można dokonać wysyłając je pocztą na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy sklep@safety-service.pl.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania, nie później iż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 5. Uprzejmie prosimy o należyte zabezpieczenie produktu tak, by nie uległ zniszczeniu w trakcie transportu i odesłanie go w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 7. Sprzedawca dokonuje na rzecz Konsumenta zwrotu dokonanych płatności, w tym także koszty dostarczenia rzeczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z tym że Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub przekazania przez Konsumenta dowodu jej nadania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Koszty dostarczenia rzeczy, o których mowa w poprzednim zdaniu, obejmują najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie dokonuje zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta.
 8. Zwrot należności za towar dokonywany jest w tej samej formie jakiej użył Konsument przy zapłacie, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zakupu przez Konsumenta produktu z opcją zapłaty za towar podczas jego odbioru (za pobraniem), po dokonanym odstąpieniu od umowy, istnieje możliwość zwrotu należności bezpośrednio na rachunek bankowy Konsumenta, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W tym celu uprzejmie prosimy o wyraźne wskazanie w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, iż zwrot należności ma nastąpić na konkretny rachunek bankowy oraz przedstawić jego numer.

 

REKLAMACJE

 1. SAFETY Service Sp. z o.o. jest odpowiedzialne względem Kupującego jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada polega na niezgodności produktu z umową.
 2. Reklamacja może zostać złożona pisemnie i przesłana pocztą na adres Sprzedawcy (SAFETY Service Sp. z o.o., ul. Przykopy 5/2, 30-612 Kraków) lub formie elektronicznej na adres sklep@safety-service.pl.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację, jak również wskazanie przyczyn reklamacji, opis zaistniałego problemu, dane dotyczące podmiotu montującego towar, treść żądania oraz podpis.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć Sprzedającemu reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu na adres: SAFETY Service Sp. z o.o., ul. Przykopy 5/2, 30-612 Kraków.
 5. Wysyłany produkt oznacz jako: REKLAMACJA. O wynikach procedury reklamacyjnej Klient zostanie powiadomiony e-mail lub listem tradycyjnym.